Framtidsfrön är en ideell organisation som arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan. Sedan 2002 arbetar vi med att stötta skolan i sitt uppdrag att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet.

Framtidsfrön har kontor på fyra orter men arbetar nationellt. Vi erbjuder inspiration, läromedel, elevaktiviteter och utbildningar.

I entreprenöriellt lärande inryms många bitar såsom arbetssätt, kunskapssyn, lärprocesser och metoder. Vi ser det som ett förhållningssätt till hur man bedriver undervisning och utvecklar elevernas förmågor. Detta förhållningssätt gäller skolans alla nivåer och ämnen. Eleverna får då chans att utveckla sin ”ta-sig-för-samhet” och det är något de har nytta av både i skolan och i framtiden.

Med ett entreprenöriellt förhållningssätt får eleverna känna sig mer som medarbetare än som mottagare i sin egen lärprocess. De ska kunna känna att innehållet i skolan har med deras verklighet och kontext att göra.

Det handlar också om att skola och samhälle möts, kanske via ämnesövergripande projekt som inte stannar i klassrummet utan istället förflyttas ut i samhället. Elever bör få tränas i att våga prova och också få erfara att misslyckanden är sätt att närma sig målet.

Ett entreprenöriellt och hållbart förhållningssätt fokuserar på öppna, kreativa uppgifter som gärna har en verklig mottagare, utanför lärare och klasskompisar. Att göra något ”på riktigt” gör att motivationen och drivkraften ökar i elevernas insats.

Skolverket skrev in entreprenörskap i skolan i LGR-11 och definierar det så här:

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

När vi på Framtidsfrön utbildar i entreprenörskap i skolan utgår vi från figuren nedan. De olika växterna visar på viktiga bitar som bör finnas med i ett entreprenöriellt och hållbart lärande. Inte nödvändigtvis alla samtidigt eller lika stora, men får vi med bitarna i ett sammanhang så skapar vi förutsättningar för att eleverna hittar sin drivkraft och motivation.

Framtidsfröns Blomma

Genom att aktivt involvera dessa 5 nyckelord i vardagsundervisningen vill vi visa på hur man kan ge eleverna möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

 

Kreativitet

Med hjälp av mer öppna frågor och uppgifter i skolan samt möjlighet att få ”skapa nytt” inom olika arbetsområden, utvecklar vi inte bara elevernas eget tänkande utan också innovationsförmåga.

 

Medarbetarskap

Om vi eleverna får känna sig mer som medarbetare istället för enbart mottagare i skolan, om de känner att de kan påverka skoluppgifterna, så ökar vi deras eget engagemang, förståelse och driv till det egna lärandet.

 

Ämnesövergripande

Skolans övergripande mål och även krav från arbetslivet är att se sammanhang och förståelse för olika delar, då måste vi erbjuda ämnesövergripande diskussioner och arbetsområden. Här finns också tid att tjäna in både för elever och lärare.

 

Mod

Om vi inte vågar göra fel, kommer vi aldrig komma fram till något nytt. Vi måste tydligt visa på att man får testa, göra fel och göra om i skolan. Att få unga människor att våga tro på sin idé och sin förmåga är något av det viktigaste vi har att jobba mot.

 

Omvärld

För att skolan ska spela roll och bli på riktigt behöver vi involvera och samarbeta med omvärlden. Arbetsliv, företag, organisationer kan hjälpa eleverna att förstå nyttan av skolkunskaper samt att eleverna får en verklig mottagare som bryr sig om deras idéer och lösningar.